CHUYÊN MỤC: BÀI VIẾT VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

 

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”. Người khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Các thế lực thù địch hướng đến thanh niên, sinh viên chính là nhằm phá hoại tương lai của đất nước ta; phá hoại kỳ vọng và niềm tin của Bác, của Đảng và nhân dân ta dành cho thế hệ thanh niên tương lai.

Nhận diện cách thức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, sinh viên hiện nay

Sự bùng nổ của internet và mạng xã hội tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới nhiều nhất là sinh viên, thanh niên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, có độ tuổi từ 18 đến 25.

Tuy nhiên, thời gian qua trong bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh chóng, khó dự báo; đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch, phản động ra sức tìm mọi thủ đoạn chống phá, thực hiện các âm mưu “diễn biến hòa bình”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ta đã thẳng thắn vạch rõ bản chất thâm độc của lực lượng thù địch khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” như: “Diễn biến hòa bình là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi”. Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng, văn hóa được coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa vào hệ tư tưởng tư sản, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa”.

 

Các thế lực thù địch tung các thông tin “giả như thật”, “thật như giả”, gây tâm lý hoang mang, dao động và hoài nghi trong xã hội. Đồng thời, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý đã dẫn đến những tiêu cực trong xã hội. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên do còn hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống; do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, chưa có nhiều kinh nghiệm sống; nhận thức về chính trị còn mơ hồ, lập trường tư tưởng chưa vững vàng; ngại tham gia các hoạt động cộng đồng, sống thực dụng, sống dựa dẫm, thờ ơ với gia đình và xã hội, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử; thiếu ý thức rèn luyện, phấn đấu để vươn lên; thậm chí phai nhạt niềm tin, lý tưởng… nên dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời dễ dao động, dễ bị lôi kéo, kích động. Đây là những đặc điểm dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Do đó, sinh viên, thanh niên là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới lợi dụng, tập trung vào các phương thức cơ bản là thâm nhập, tác động vào thanh niên, sinh viên để tạo dựng lực lượng; thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo, kích động thanh niên, sinh viên trong nước tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tìm cách tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh tham gia các tổ chức phản động lưu vong thực hiện mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta gây hoang mang, tạo dư luận xấu. Cụ thể, thông qua các chương trình học bổng, hội thảo quốc tế, sử dụng internet để tuyên truyền, kích động; đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội nhằm đánh lừa người đọc; tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ phát tán thông tin giả mạo, xấu độc, thông tin thật giả lẫn lộn trên không gian mạng tác động đến niềm tin của giới trẻ; đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc trên website, mạng xã hội nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu. Có nhiều đối tượng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, đến các hội thảo khoa học... lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, phản ứng tập thể… nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng trong đời sống sinh viên và xã hội.

Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phương pháp giảng dạy, truyền thụ các môn học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận

 

chính trị cần ngắn gọn, súc tích về lý luận, tăng cường thời lượng thảo luận, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn, đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc…, thu hút lượng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Hai là, tổ chức đoàn, hội sinh viên chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp Đoàn đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục các em sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp cho các em nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chủ động tuyên truyền trên mọi mặt trận các vấn đề xã hội, nhất là trên internet, mạng xã hội với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả như: Xây dựng tuyến tin, bài về các gương điển hình, đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên thanh niên ưu tú, sinh viên năng động, tích cực; tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện”, “Hành trình xanh”, từ đó nâng cao nhận thức về Đảng, về lý tưởng cách mạng cho thanh niên, sinh viên.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong trường học.

Tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức, ý thức cảnh giác, có chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, có năng lực, uy tín của thanh niên và thật sự gần gũi với quần chúng.

Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số với ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội trong nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh thiếu nhi. Xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu

 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh.

Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

 

Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thanh niên gọn, đủ mạnh, nhiều lực lượng tham gia, ủng hộ, đồng thuận. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong nắm bắt, định hướng thanh niên với nhiều giải pháp thực tế, linh động và sáng tạo nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá và cơ hội chính trị.

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ đoàn, hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của cán bộ đoàn, cán bộ hội trong tuyên truyền, vận động thanh niên, sinh viên tích cực tham gia sinh hoạt đoàn, sinh hoạt hội để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm, tâm lý của họ; vai trò của câu lạc bộ trẻ trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận chính trị, chuyển tải thông tin tới đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bóc gỡ các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu.

Tin nổi bật
NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023

NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023

Thứ năm, 12/10/2023 | 410

 Tham gia xây dựng văn minh đô thị

Tham gia xây dựng văn minh đô thị

Chủ nhật, 20/08/2023 | 594

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Thứ tư, 19/04/2023 | 6629

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Thứ hai, 09/01/2023 | 2467

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 1688

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 2874

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 4413

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 1135

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 1702

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 1565

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 7572

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 2710

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 2347

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 2097

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 3374

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 9997

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 3525

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 46898

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2809

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 6331

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1691

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 1380

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 1544

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1742

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 1396

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 2733

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 2114

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 2617

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 2568

Tháng 1,  2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 1282

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 2387

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 2065

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 7092

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 4477

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 4186

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 14864

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN  VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.