QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG “CÁNH CHIM TRẮNG”

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG “CÁNH CHIM TRẮNG”

-----------------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

          Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

          - Giải thưởng “Cánh chim trắng” (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng vinh dự của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng trao tặng cho các tập thể, cá nhân có mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp; được xét duyệt theo năm học và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Đồng thời giải thưởng cũng là phần thưởng vinh dự trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền, đóng góp vào sự phát triển chung của công tác Hội và phong trào Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

           Điều 2. Cơ quan Thường trực

Cơ quan Thường trực Giải thưởng là Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

Cơ quan Thường trực Giải thưởng có nhiệm vụ:

          2.1. Hướng dẫn các cấp bộ Hội giới thiệu mô hình, giải pháp, sáng kiến, giới thiệu những cá nhân ưu tú đủ điều kiện để đề nghị trao Giải thưởng.

          2.2. Tổng hợp danh sách, thẩm định hồ sơ đề cử, tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt Giải thưởng.

          2.3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình, giải pháp, sáng kiến được nhận Giải thưởng.

          2.4. Huy động kinh phí Giải thưởng theo Điều 10 của Quy chế này.

 

Chương II

HẠNG MỤC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN GIẢI THƯỞNG

 

          Điều 3. Hạng mục và Đối tượng Giải thưởng

Giải thưởng được trao tặng ở 3 hạng mục:

- Hạng mục “Cánh chim ươm mầm”: Dành cho đối tượng là cá nhân, tập thể có mô hình, giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng thành công trong công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp.

-  Hạng mục “Cánh chim sáng tạo”: Dành cho đối tượng cá nhân, tập thể có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp Đại học Đà Nẵng trở lên và có tính thiết thực ứng dụng thực tế cao.

-  Hạng mục “Cánh chim truyền lửa”: Dành cho đối tượng cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền, đóng góp vào sự phát triển chung của công tác Hội và phong trào Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

          * Lưu ý: Mỗi cá nhân, tập thể chỉ có thể nhận giải thưởng của mỗi hạng mục một lần duy nhất.

          Điều 4. Tiêu chuẩn Giải thưởng

          4.1. Tiêu chuẩn chung

          Tất cả các thành tích xét thưởng; các mô hình, giải pháp, sáng kiến, dự án, đề tài được triển khai thực hiện trong năm học xét trao Giải thưởng, tính đến thời điểm kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng.     

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể

a. Hạng mục “Cánh chim ươm mầm”

           - Tính mới, sáng tạo: Mô hình, giải pháp, sáng kiến mới, không trùng với các hình thức tương tự đã được áp dụng trong công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp tính đến trước ngày nộp hồ sơ.

           - Tính hiệu quả: Mô hình, giải pháp, sáng kiến được triển khai, áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp; được lãnh đạo địa phương, đơn vị (cùng cấp) ghi nhận; được sinh viên tích cực hưởng ứng.

           - Tính lan tỏa: Mô hình, giải pháp, sáng kiến có thể nghiên cứu triển khai trong phạm vi rộng hơn.

          - Tính điển hình: Là mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu nhất so với các mô hình, giải pháp, sáng kiến cùng cấp, cùng nội dung, lĩnh vực áp dụng trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

b. Hạng mục “Cánh chim sáng tạo”

          - Là dự án, đề tài mới do chính cá nhân, tập thể đó đề xuất và thực hiện, không vi phạm quyền tác giả.

          - Dự án, đề tài đã tham gia và đạt ít nhất 01 giải thưởng tại các cuộc thi từ cấp Đại học Đà Nẵng trở lên.

          - Dự án, đề tài cần có tính thiết thực cao, có thể áp dụng đưa vào đời sống xã hội và phục vụ cộng đồng.

c. Hạng mục “Cánh chim truyền lửa”

          - Cá nhân đề nghị xét giải thưởng là cán bộ hội có chức vụ từ Chi Hội trưởng hoặc có chức vụ cán bộ Hội tương đương trở lên đối với các đơn vị có tổ chức cơ sở Hội; có chức vụ từ Bí thư Chi đoàn hoặc có chức vụ cán bộ Đoàn tương đương trở lên đối với các đơn vị không có có tổ chức cơ sở Hội.

          - Có thời gian công tác Đoàn – Hội ít nhất 2 năm trở lên.

          - Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên cấp trường trở lên đối với các đơn vị có tổ chức cơ sở Hội; thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cấp trường trở lên đối với các đơn vị không có tổ chức cơ sở Hội 2 năm liên tục.

 

Chương III

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG

 

          Điều 5. Thẩm quyền đề xuất xét trao Giải thưởng

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các Trường Đại học thành viên Đại học Đà Nẵng; Ban Chủ nhiệm (hoặc tương đương) của các CLB/Đội/ nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

- Ban Chấp hành Liên chi Hội; Ban Chủ nhiệm (hoặc tương đương) của các CLB/Đội/ nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam các Trường thành viên Đại học Đà Nẵng.

          Điều 6. Hồ sơ đề xuất xét trao Giải thưởng

          6.1. Đối với hạng mục “Cánh chim ươm mầm”

          - Văn bản đề nghị xét trao Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

          - Báo cáo thuyết minh mô hình, giải pháp, sáng kiến có minh chứng về tính hiệu quả và lời cam kết về tính sáng tạo (theo mẫu gửi kèm).

          - Các hình ảnh, sản phẩm minh họa (nếu có).

          6.2. Đối với hạng mục “Cánh chim truyền lửa”

          - Văn bản đề nghị xét trao Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

          - Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm).

          - Tài liệu minh chứng thông tin chức vụ, thành tích.

          6.3. Đối với hạng mục “Cánh chim sáng tạo”

          - Văn bản đề nghị xét trao Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

          - Báo cáo thuyết minh dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp có minh chứng về tính hiệu quả và lời cam kết về bản quyền (theo mẫu gửi kèm).

          - Minh chứng đạt giải thưởng tại các cuộc thi liên quan.

           Điều 7. Quy trình, thời gian xét trao Giải thưởng

          - Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng trước ngày 30/11 hàng năm.

          - Căn cứ hồ sơ giới thiệu, cơ quan Thường trực Giải thưởng thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng xét duyệt Giải thưởng.

          Điều 8. Hội đồng xét trao Giải thưởng

           Hội đồng xét trao giải thưởng sẽ do Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng thành lập.

 

Chương IV

SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TRAO GIẢI

 

          Điều 9. Số lượng Giải thưởng

Hàng năm, Hội đồng Giải thưởng xét, trao Giải thưởng cho 5 mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu nhất ở hạng mục “Cánh chim ươm mầm”; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất ở hạng mục “Cánh chim truyền lửa”; và 5 dự án, đề tài tiêu biểu nhất ở hạng mục “ Cánh chim sáng tạo”.

          Điều 10. Kinh phí Giải thưởng

Kinh phí Giải thưởng từ nguồn kinh phí khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng và vận động xã hội hóa.

          Điều 11. Hình thức Giải thưởng

          - Một biểu trưng “Giải thưởng Cánh chim trắng” dành cho cá nhân, tập thể được giải tương ứng với hạng mục được trao.

          - Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng.

          - Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật (Tùy thuộc vào nguồn xã hội hóa hằng năm).

          Điều 12. Trao giải thưởng

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng trao giải thưởng “Cánh chim trắng” nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam hằng năm.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi, Cơ quan Thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng xem xét, quyết định.

          Video giới thiệu xem tại: https://youtu.be/UufkW00BmhM

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tin nổi bật
TÁC HẠI CỦA MA TÚY

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Thứ hai, 09/01/2023 | 51

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 681

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 1854

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 3420

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 633

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 1107

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 806

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 4007

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 1949

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 1709

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 1408

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 2098

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 6376

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 2531

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 44217

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2163

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 3995

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1221

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 866

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 979

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1180

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 868

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 2131

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 1536

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 2106

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 1734

Tháng 1,  2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 765

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 1852

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 1549

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 6187

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 3438

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 3497

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 13271

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN  VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.