Chuyên mục: Bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng

"Xây dựng" và "bảo vệ" là hai từ đặc biệt đối với mỗi công dân Việt Nam. Bởi các thế lực thù địch lúc nào cũng quan sát Tổ quốc ta hòng chống phá, triệt để biến mất Chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH tồn tại ở Việt Nam. Đất nước ta vừa trải qua kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sắp tới kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả.

Những thành tựu đó là cơ sở lý luận khoa học để khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mà trong bối cảnh hiện tại, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Như vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp trong tình hình mới, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cũng cần được tăng cường, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng bản chất của sự việc, không bị mắc mưu kẻ địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta.

Trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã khẳng định và vận dụng, phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Từ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chúng ta đã từng đánh thắng những kẻ xâm lược lớn mạnh hàng đầu thế giới.

to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong xây dựng và phát triển đất nước, đảng ta đã thực hiện đường lối đổi mới thành công, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp, cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tuyên truyền, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", "Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên thế giới".

Tuy nhiên, khi đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn thì các thế lực thù địch phản động đã tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tuyên truyền phủ định chủ nghĩa Mác Lê Nin - tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thể chế chính trị chủ nghĩa xã hội, chúng tuyên truyền cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, kích động, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội.

 

Chúng lợi dụng tình hình bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu, nên có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới chưa có tiền lệ, các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường điên cuồng chống phá nước ta, chúng thay đổi phương thức thủ đoạn chống phá tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, có lúc công khai trắng trợn, thường tập trung vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoặc sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, hay các thời điểm xẩy ra vụ việc phức tạp nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm phức tạp của những phương thức thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch mơ hồ, hoài nghi hoang mang dao động trong nhân dân mà nhân tố chính là các phần tử bất mãn, từ đó tạo nên "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc chống đối trong xã hội.

 

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, đời sống nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hạ tầng cơ sở kém phát triển. Đến nay nước ta đã đứng trong tốp đầu về xuất khẩu lương thực, thủy hải sản, đời sống nhân dân phát triển khá. Bất cứ một Đảng, Nhà nước, chế độ nào muốn tồn tại và phát triển, đều phải thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế mà các thế lực thù địch phản động lại rêu rao là: Đảng, Nhà nước ta thanh trừng nội bộ, tạo vây cánh, ê kíp làm việc... thật là những chiêu trò tuyên truyền lố bịch.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được thực hiện thường xuyên liên tục, cần phải xử lý nghiêm nền tảng mạng xã hội vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc, yêu cầu Facebook, Youtube khẩn trương khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các tính năng mới này. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp ngăn chặn toàn bộ nội dung dịch vụ, ứng dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với cả nước, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị và các cơ quan chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, thông báo đăng ký sim điện thoại chính chủ, triển khai dỡ các thông tin trên mạng sai sự thật.

Có thể thấy công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xây dựng củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê Nin - tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, phát huy những kết quả đạt được. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ phường Quỳnh Mai tiếp tục xác định và đề ra một số giải pháp đồng bộ thiết thực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh không có cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, xây dựng phường văn hóa văn minh, trật tự đô thị giao thông công cộng được giữ vững, không có đơn thư vượt cấp, không tụ tập đông người biểu tình trái quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Trải qua 93 năm, ngày thành lập và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù trải qua muôn vàn cam go thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy". Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải có nhân sinh quan, thế giới quan đứng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ta.

 

Tin nổi bật
NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023

NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023

Thứ năm, 12/10/2023 | 409

 Tham gia xây dựng văn minh đô thị

Tham gia xây dựng văn minh đô thị

Chủ nhật, 20/08/2023 | 594

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Thứ tư, 19/04/2023 | 6629

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Thứ hai, 09/01/2023 | 2466

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 1688

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 2874

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 4413

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 1135

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 1702

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 1565

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 7572

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 2710

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 2347

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 2097

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 3374

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 9997

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 3525

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 46898

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2809

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 6331

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1691

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 1380

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 1544

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1742

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 1396

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 2733

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 2114

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 2616

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 2568

Tháng 1,  2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 1282

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 2387

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 2065

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 7092

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 4477

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 4186

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 14864

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN  VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.